MOU

MOU ภายในประเทศ

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖)

● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและการพัฒนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)

● บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) (ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

● บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

Skip to content