รวบรวมข่าว และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน-125 (I-125)

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์   

3. ข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

 
4. สรุปข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
สรุปการประชาสัมพันธ์กรณีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน - 125 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

Search