ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/มีผลใช้บังคับ
 ๑. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒. กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๓. กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๔. กฎกระทรวงการนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๕. กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๖. กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๗. กฏกระทรวงการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๖๒

 

Search