๑. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้รับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ... (มาตรา ๒๔, ๓๙, ๗๗)
๒. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยเวลาสำหรับรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ม.๘๘
๓. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งกิจการทางนิวเคลียร์และการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่วัสดุนิวเคลียร์ ม.๘๙

Search