ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/มีผลใช้บังคับ
๑. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการกำหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Search