สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02 596 7600  
สังกัด หน่วยงาน เบอร์ต่อ
  Operator 1100
  One Stop Service  1110
  รปภ. 1000
สำนักงานเลขานุการกรม    
  ฝ่ายบริหาร 1203 , 1204
  ยานพาหนะ 3501
  อาคารสถานที่ 3101
  สารบรรณ 1206 ,1207,1208
  งานพัสดุ  1405 ,1406,1501
  งานคลัง 1318
  การเจ้าหน้าที่ 1303,1304
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4209,  4211
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1507
  กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 4306 ,4308
  กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 3508
  กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี 1105,1106,1107
  กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี 1509,1510,1512
  กลุ่มอนุญาตทางวัสดุนิวเคลียร์ 1511,1513
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1617
  กลุ่มประสานงานฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1111
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย  
  ฝ่ายบริหาร 4402
  มาตรวัดทางนิวเคลียร์และรังสี (SSDL) 1401
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    
  ฝ่ายบริหาร 4102 , 4103
  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3104 ,3106,3107
  กลุ่มนโยบายและแผน 4108,4109,4110
  กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ 4104 , 4106
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4209
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค 4213
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 4203
กลุ่มกฏหมาย 3401 , 3402

แจ้งข้อเสนอแนะหรือปัญหาอื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์

 

banner userlist

 

Search