banner userlist

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02 596 7600  
สังกัด หน่วยงานภายใน เบอร์ต่อภายใน
  Operator 1100
  One Stop Service / ใบอนุญาต 1108
  รปภ. 1000
สำนักงานเลขานุการกรม    
  ฝ่ายบริหาร 1207
  ยานพาหนะ 1003
  กลุ่มอาคารสถานที่ 3111 - 3115
  กลุ่มอำนวยการ 1210 ,1215,1216
  กลุ่มบริหารงานพัสดุ 3603 - 3607
  กลุ่มบริหารงานคลัง 1313, 1318
  กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 1307 - 1309
  ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ส่วนกลาง 4213
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1507
  กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 4305, 4306, 4308
  กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 1508
  กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี 1105 - 1107
  กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี 1509, 1510, 1517
  กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 1511, 1513
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ฝ่ายบริหาร 1617, 1618
  กลุ่มตรวจสอบที่ 1 1604 - 1606
  กลุ่มตรวจสอบที่ 2 1602, 1621, 1622
  กลุ่มตรวจสอบที่ 3 1614 - 1615
  กลุ่มตรวจสอบที่ 4 1612 - 1613
  กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 3104, 3107
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย  
  ฝ่ายบริหาร 4402
  กลุ่มชีววิทยารังสี 4113, 4116, 4407
  กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี 4301 - 4304
  กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย 4403 
  กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย 4404, 4409
  กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 1401 - 1406
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    
  ฝ่ายบริหาร 4102 , 4103
  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1109, 1110, 1120 
  กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 4107 - 4110
  กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 4111, 4112
  กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ 4104 , 4206
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 4209, 4208
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 1505
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 4203 - 4204
กลุ่มกฏหมาย (กกม.) 3401 - 3403

 

แจ้งข้อเสนอแนะหรือปัญหาอื่น ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์

 

 

 

Search