วันนี้ (29 มีนาคม 2562) เวลา 9.00 น. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้จากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 ท่าน และข้าราชการผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 ท่าน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรักษาวินัยของข้าราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบวินัยและการประพฤติตนตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

OAP 8962 resize
OAP 8949 resize
OAP 8968 resize OAP 8967 resize OAP 8970 resize OAP 8973 resize OAP 8997 resize OAP 8999 resize

ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : การป้องกันการทุจริตและรักษาวินัยของข้าราชการ ปส./29 มี.ค. 62

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search