สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เตรียมเผยแพร่แผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 10 ปี (2560 – 2569) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนผนึกกำลังขับเคลื่อนภายใต้แนวความคิด “ประชารัฐ”

DSC 7872 resize

       โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการฯ เป็นประธานพร้อมร่วมบรรยายในกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง)นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  ปส. ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 20 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม  อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี โดยหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ และเตรียมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม

       ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมนานาชาติในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย โดยแผนฉบับนี้มีความสำคัญในการก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้สังคมไทยมีองค์ความรู้และเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ โดยยึดใน 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 2. การกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์  3. การผลิตและพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

       นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ถือเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยตามหลักนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนฉบับนี้จะต้องทำงานบูรณาการร่วมกันตามแนวความคิดประชารัฐ เพื่อให้แผนดังกล่าวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

DSC 7847 resize

DSC 7842 resize

DSC 7853 resize

DSC 7887 resize

DSC 7918 resize

DSC 7915 resize

เขียนข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

Search