รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เปิดรับฟังความคิดเห็น  วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 8.30-14.30 น.

ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ

ข้อมูลสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ขอรับใบอนุญาต

ชื่อภาษาไทย : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว. มทส.)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Suranaree University of Technology Research Reactor (SUT-RR)

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์ที่จะศึกษา วิจัย และให้บริการการวิจัยด้านรังสี ด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor; MNSR) โดยการเน้นการบูรณาการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างฟิสิกส์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางรังสีได้หลากหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการอาบรังสีนิวตรอน (Neutron Activation Analysis; NAA) การถ่ายภาพวัสดุโดยใช้นิวตรอน (Neutron Radiography) และเทคนิคการจับยึดนิวตรอนด้วยโบรอน (Boron Neutron Capture Therapy; BNCT) ซึ่งเป็นการใช้นิวตรอนในการรักษาโรคมะเร็ง โดยทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง และไม่ทำลายเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด และลดการบอบช้ำของผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้กำหนดให้มีแผนการสร้าง และดำเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็ก เพื่อผลิตนิวตรอนสำหรับนำมาใช้งานด้านต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย และให้บริการด้านรังสีรักษา

คำอธิบายสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ความร้อน แบบ Miniature Neutron Source Reactor (MNSR) ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ tank-in-pool ใช้น้ำเป็นตัวหน่วงนิวตรอนและเป็นสารหล่อเย็น โดยโครงการอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ขอรับใบอนุญาต

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของผู้ขอรับใบอนุญาต

๑. สำรวจและเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ

๒. ขอรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ปี ๒๕๖๒)

๓. ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ปี ๒๕๖๔)

๔. ดำเนินการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ ปว. มทส. (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

๕. ทดสอบระบบก่อนการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (ปี ๒๕๖๕)

๖. ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และทดสอบเดินเครื่อง (ปี ๒๕๖๕ )

๗. บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ทดสอบการเดินเครื่อง (ปี ๒๕๖๕)

๘. ขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ปี ๒๕๖๖)

๙. เริ่มดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ปี ๒๕๖๖)

การออกแบบตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย

- ออกแบบโดย China Institute of Atomic Energy (CIAE) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีลักษณะ ถังปฏิกรณ์อยู่ภายในบ่อ (tank in pool) ใช้เชื้อเพลิงเป็นยูเรเนียมไดออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ
- การออกแบบ เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือออกแบบของประเทศจีน และมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA-TECDOC-1347

ลักษณะของพื้นที่ตั้ง

- พื้นที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. อยู่ในมหาวิทยาลัย ในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย โดยมีชุมชนขนาดเล็ก ๑๐ หลังคาเรือนตั้งอยู่ห่างจากเครื่องปฏิกรณ์ ๓๐๐ เมตร

- บริเวณพื้นที่ตั้ง เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายน้อยมากจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย ดินถล่ม ดินทรุด และยังเป็นบริเวณที่รากฐานมีความมั่นคงแข็งแรง

มลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบทางรังสีจากกรณีอุบัติเหตุรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในระยะไม่เกิน ๗๐ เมตรจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. ซึ่งอยู่ในเขตพื้นทีี่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่กีดกัน

- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ และจากการขุดสำรวจไม่พบน้ำบาดาลในระดับความลึกที่จะก่อสร้างอาคาร

- ในกรณีอุบัติเหตุรุนแรงที่สุด ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ห่างจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส.ในรัศมี 10 เมตร จะได้รับปริมาณรังสียังผลรวมสูงสุด (Maximum Total Effective Dose Equivalent ,TEDE) มีค่าเท่ากับ 0.0619 mSv และ
ปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ มีค่าเท่ากับ 0.0600 mSV

มาตรการป้องกัน

- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปว. มทส. ถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การดับเครื่องอัตโนมัติ ระบบระบายความร้อน ระบบไฟฟ้าสำรอง

- เมื่อเริ่มก่อสร้าง จะมีการติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบ

- มีการเตรียมการด้านแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อรองรับต่อเหตุฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น

วันที่เผยแพร่แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น 30 พฤษภาคม 2562

Search