สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น ๖๕
Radionuclide Monitoring Station: RN65

Partner

OAP
KU
CTBTO

ไทม์ไลน์ของการจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น ๖๕

(Timeline of Establishment of Radionuclide Monitoring Station: RN65)

20 เมษายน 2553

แต่งตั้ง Station Operator

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการแต่งตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ หรือ Station Operator สำหรับสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) รวมทั้งการทำข้อตกลง ความตกลง หรือความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับสถานี RN65 ระหว่างสำนักงานฯ กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) หรือคู่สัญญาของ CTBTO/PTS
27 ธันวาคม 2554

จัดทำ Station's operator contract

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทำ Station’s operator contract กับบริษัท Environment S.A. ซึ่งเป็นคู่สัญญาขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) โดยให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
30 มีนาคม 2559

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้เพื่อจัดตั้งสถานีฯ (Memorandum of Agreement with Kasetsart University)

เป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของสถานีอาร์เอ็น 65
กุมภาพันธ์ 2560

ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจอนุภาคในอากาศ (Particulate Monitoring System)

ดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจอนุภาคในอากาศโดย CTBTO PrepCom ซึ่งประกอบไปด้วยระบบเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศแบบอัตราการไหลสูง (High Volume Air Sampler) และระบบวัดแกมมาสเปคโตรเมตรี (Gamma Spectrometer System)
มิถุนายน 2561

ติดตั้งระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม(VSAT Installation)

ดำเนินการติดตั้งระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม โดย CTBTO PrepComเพื่อใช้สำหรับรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีอาร์เอ็น 65 และ CTBTO PrepComโดยระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมนี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว
25 สิงหาคม 2561

การทดสอบการทำงานของสถานี (Certification Visit of PTS)

เจ้าหน้าที่ของ CTBTO PrepComได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานขอสถานีอาร์เอ็น ๖๕ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ CTBTO PrepCom เชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)
14 ธันวาคม 2561

ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ(Certification of RN65)

การปฏิบัติงานสถานีอาร์เอ็น ๖๕ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CTBTO PrepComซึ่งทำให้สถานีอาร์เอ็น ๖๕ เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

DATA TIMELINESS FLAGS

Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time90%
Reporting time88%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time90%
Reporting time94%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%
Collection time91%
Decay time95%
Measurment time100%
Reporting time93%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%
Collection time100%
Decay time100%
Measurment time100%
Reporting time100%

DATA QUALITY FLAGS

Air flow100%
Baseline sensitivity100%
Be-7 FWHM100%
Air flow100%
Baseline sensitivity91%
Be-7 FWHM83%
Air flow100%
Baseline sensitivity88%
Be-7 FWHM86%
Air flow100%
Baseline sensitivity100%
Be-7 FWHM100%
Air flow100%
Baseline sensitivity100%
Be-7 FWHM100%
Air flow100%
Baseline sensitivity92%
Be-7 FWHM100%
Air flow100%
Baseline sensitivity10%
Be-7 FWHM100%
Air flow100%
Baseline sensitivity21%
Be-7 FWHM100%

DATA  AVAILABILITY FLAGS

Data availability100%
Station downtime0%
Data availability100%
Station downtime0%
Data availability97%
Station downtime3%
Data availability97%
Station downtime3%
Data availability100%
Station downtime0%
Data availability100%
Station downtime0%
Data availability100%
Station downtime0%
Data availability88%
Station downtime12%
Data availability100%
Station downtime0%

Video การทำงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมตรังสี RN65

ที่ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65

Search