สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส ๔๑)
(PRIMARY SEISMIC MONITORING STATION: PS41)

กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย (Safety Research and Development Section)

ไทม์ไลน์ของการจัดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส ๔๑

(TIMELINE OF ESTABLISHMENT OF SEISMIC MONITORING STATION: PS41)

20 เมษายน 2553

แต่งตั้งหน่วยงานปฏิบัติงานสถานีพีเอส ๔๑ (Station Operator of PS41)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการแต่งตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ หรือ Station Operator สำหรับสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (PS41) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) รวมทั้งการทำข้อตกลง ความตกลง หรือความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับสถานี PS41 ระหว่างสำนักงานฯ กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) หรือคู่สัญญาของ CTBTO/PTS
21 มิถุนายน 2550

ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ(Certification of PS41)

การปฏิบัติงานสถานีพีเอส ๔๑ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CTBTO PrepCom ซึ่งทำให้สถานีพีเอส ๔๑ เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

Partner

Image
Image
Image

การปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส ๔๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

DATA AVAILABILITY FLAG

Data Availability

Image

Timely Data Availability

Image

Timely Data Received

Image

Mission Capability

Image

Video การทำงานของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส ๔๑)

ที่ตั้งสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส ๔๑)

Search