นางสุชิน  อุดมสมพร

นางสุชิน อุดมสมพร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Ms. Suchin Udonsomporn
Director of Strategy and Planning Division

Email : suchin.u@oap.go.th

 

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกอง

Search