นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี

Mr.Arug Wititteeranon
Acting Expert on Radioactivity Assessment

E-mail arug.w@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้เชี่ยวชาญ

Search