นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

Ms.Kannika Maneewan
Acting Secretary to the Office
Dissemination Technical Officer Senior Professional Level

Email : [email protected]

 

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกอง

Search