นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี

Mr.Pisit Suntarapai
Acting Director of Nuclear and Radiation Inspection Division
Acting Expert on Radiation Safety

Email : pisit.s@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกอง, ผู้เชี่ยวชาญ

Search