การจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ประสานงาน  กตส. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โทรศัพท์ ๓๑๐๔ (ธีระวัฒน์)

Skip to content