การประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 1

การประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
– ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน : ดร. สรทศ ตันติธีรวิทย์ / กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 1513

Skip to content