การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี” รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี” รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. สทน. และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ผู้ประสานงาน บังอร 1114

Skip to content