การฝึกอบรม Regional Workshop on the Management of National Dose Registries

การฝึกอบรม Regional Workshop on the Management of National Dose Registries  ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ผู้ประสานงาน : อัฉรารัตน์  ฉายเหมือนวงศ์ โทร. 1508

Skip to content