การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

– ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

– ผู้เข้าร่วมการสัมมนา : ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 50 คน – ผู้ประสานงาน : อนุรัตน์ โพธิ์หล้า กอญ.ารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี – ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

– ผู้เข้าร่วมการสัมมนา : ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 50 คน

– ผู้ประสานงาน : อนุรัตน์ โพธิ์หล้า กอญ.

Skip to content