การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
– ภาคเหนือ วันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
– ผู้เข้าร่วมการสัมมนา : ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 50 คน
– ผู้ประสานงาน : อนุรัตน์ โพธิ์หล้า กอญ.

Date

ม.ค. 16 - 18 2023
Expired!

Time

All Day
Skip to content