การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ความปลอดภัยในสภาวะไม่ปกติของ SUT-RR และวิธีการประเมินโดสและการแพร่กระจายของรังสี” (Overview of Transient Analyses for SUT-RR, and Dose and Dispersion Methodologies)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ความปลอดภัยในสภาวะไม่ปกติของ SUT-RR และวิธีการประเมินโดสและการแพร่กระจายของรังสี” (Overview of Transient Analyses for SUT-RR, and Dose and Dispersion Methodologies) วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ของ ปส. (กอญ. กตส. และกพม.) จำนวน 26 คน
วิทยากรจาก Brookhaven National Laboratory (BNL)
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ / กอญ.

Skip to content