การอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

การอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากร ปส.
วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

Skip to content