ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๗
– วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
– เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
– ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ปส.
– ติดต่อ ๑๕๐๘ ปานทิพย์/ไชยยศ

Skip to content