ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566

– วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 – เวลา 13.30 – 16.00 น.

– ณ ประชุมศูนย์อำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ชั้น 3  อาคาร 60 ปี

– ติดต่อ พิศิษฎ์ 3104

Skip to content