ประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert Mission to support the development of Thailand’s exercise for Response to Criminal or Intentional Unauthorized Acts involving MORC

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Expert Mission to support the development of Thailand’s exercise for Response to Criminal or Intentional Unauthorized Acts involving MORC

วันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี ปส.

Skip to content