ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ National Train the Trainer Course on Radiological Crime Scene Management: Session 2

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ National Train the Trainer Course on Radiological Crime Scene Management: Session 2 วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ผู้ประสานงาน อารีรักษ์ โทร. 4409

Skip to content