สัมมนา การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์

สัมมนา การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานงาน นายกรวีร์ แซ่เจี่ย

Skip to content