เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2566

ปส. เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2566
– ครั้งที่ 5/2566 สําหรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่หมดอายุเดือน กันยายน 2566
เปิดระบบรับสมัคร วัน 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
***อบรมและทดสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

Skip to content