เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2566

ปส. เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2566
– ครั้งที่ 5/2566 สําหรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่หมดอายุเดือน กันยายน 2566
เปิดระบบรับสมัคร วัน 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
***อบรมและทดสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ท่านสามารถ สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์

ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบ
เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
http://rso-training.oap.go.th/

ระบบสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Skip to content