เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2566

ปส. เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 4/2566

– ครั้งที่ 4/2566 สําหรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่หมดอายุเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566 
เปิดระบบรับสมัคร วันที่  20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566

***อบรมและทดสอบ วันที่ 26 เมษายน 2566

ทั้งนี้ท่านสามารถ สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์

ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบ

เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

http://rso-training.oap.go.th/

 

 ระบบสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Skip to content