คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ดูรายละเอียด

ถาม: หมายเลขติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ RSO
ตอบ: 02 596 7600 ต่อ 2321,2322


ถาม: ใบรับรอง RSO จะหมดอายุ จะต้องทำอย่างไร

ตอบ: ใบรับรอง RSO ที่จะหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองฯ  และยื่นสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ ก่อนใบรับรองฯ เดิมหมดอายุในปีงบประมาณ 2562  จะเริ่มเปิดให้ยื่่นขอต่ออายุใบรับรองฯ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ ประมาณต้นพฤศจิกายน 2561 สำหรับใบรับรองฯที่จะหมดอายุ ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป


ถาม : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีครั้งต่อไปเมื่อไร

ตอบ : ขณะนี้สำนักงานฯ กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.oap.go.th/services/rso


ถาม : มีการอบรมก่อนสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่

ตอบ : ไม่มี


ถาม : ถ้าสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการจัดสอบครั้งที่ผ่านๆมาต้องทำอย่างไร

ตอบ :สามารถสมัครสอบซ่อมในวิชาที่สอบไม่ผ่านในการจัดสอบครั้งต่อไปได้ โดยเลือกใบสมัครสอบซ่อม ระบุวิชาที่จะขอสอบซ่อม และชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท แต่ถ้าไม่ผ่านทั้งสองวิชาต้องสมัครสอบใหม่ เหมือนสมัครสอบตามปกติ และชำระค่าสมัครสอบปกติ 500 บาท


ถาม : จะมีการสอบตามต่างจังหวัดอีกหรือไม่

ตอบ : ในปีงบประมาณ 2562  จะมีประมาณเดือน มีนาตม ที่ระยอง ทั้งนี้ขอให้ติดตามความชัดเจนในเดือน ตุลาคม 2561  


ถาม : ผู้ที่มีผลสอบ RSO ผ่านแล้วจะต้องทำอย่างไร

ตอบ :

  1. ขอให้ส่ง ครั้งที่ได้ขึ้นทะเบียน RSO รหัสผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้อง มาที่ rso@oap.go.th ภายในระยะเวลากำหนด
  2. จะได้รับใบอนุญาตตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือหน่วยงานที่สังกัด

การขออนุญาต

ดูรายละเอียด

การยื่นคําขอออนไลน์สามารถทำได้เฉพาะขออนุญาตใช่หรือไม
ทําได้ทั้งการจดแจ้งและขออนุญาต


ขั้นตอนการจดแจ้งยังไม่มีบริการออนไลน์ใช่หรือไม่
มีการจดแจ้งออนไลน์แต่ยังไม่เปิดรับการจดแจ้ง


ยื่นคำขอโดยการไปยื่นด้วยตนเองเช็คสถานะในระบบได้เหมือนกันหรือไม่

เจ้าหน้าที่จะให้เลขสำหรับเช็คสถานะได้เหมือนกัน


E-mail 1 Account สำมำรถสมัครได้แค่ 1 นิติบุคคลใช่หรือไม่
ใช่


เครื่อง bone density ต้องขอใบอนุญาตใช่หรือไม่
จดแจ้งกับสธ. เนื่องจากเป็นเครื่องกำเนิดรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ การต่ออายุออนไลน์ต้องทำอย่างไร

เข้าเว็บไซต์ www.oap.go.th/services/license


มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงาน จะต้องยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกี่วัน
ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้


ถ้านำเข้าเครื่องกำเนิดรังสีเข้ามาแล้วไม่ตรงกับที่ยื่นใบขออนุญาต สามารถยื่นคำขอให้ถูกต้องย้อนหลังวันนำเข้าได้หรือไม่ และมีขั้นตอนแย่างไร มีค่าปรับหรือไม่
1.ต้องยื่นคำขออนุญาต/จดแจ้งใหม่
2.ไม่สามารถย้อนหลังได้
3.เมื่อกฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ มีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง 200 บาท


เครื่องเอกซเรย์ ใช้งานมาประมาณ 10 ปี กรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เวลากี่วัน
1. แจ้งยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสีเดิม
2. ดำเนินการจดแจ้งหรืออนุญาตเครื่องใหม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องกำเนิดรังสี
3. ระยะเวลาดำเนินการจดแจ้งไม่เกิน 15 วัน


ปัจจุบันมีใบอนุญาต 5 ปี
1.ต้องให้ วพ. มาตรวจสภาพเครื่องเอกซเจย์ทุก 2 ปีใช่หรือไม่
2. หลังได้ผลตรวจต้องแจ้ง ปส. ทุกครั้งใช่หรือไม่

1.หากเป็นเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 1 ต้องตรวจสภาพเครื่องทุก 1 ปี (หากเป็นเครื่องกำเนิดรังสีที่เข้าข่ายจดแจ้งให้ดำเนินการตามกฏทรวงของ สธ.)
2.อนุญาต/แจ้งที่ ปส. ให้ส่งผลมาที่ ปส.

Search