ประกาศการรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2561

  • ประกาศการรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2561
  • ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ
  • ชี้แจงเพิ่มเติม
    • การจัดสอบครั้งนี้จะจัดสอบ 2 วันโดยแต่ละวันแบ่งผู้สมัครสอบเป็น 2 รอบ(รอบเช้าและรอบบ่าย)ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร  โดยจะเรียงลำดับตามการส่งใบสมัคร และขึ้นอยู่กับสถานที่จัดสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
    • การสอบแต่ละรอบใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาแรกคือวิชาด้านกฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, วิชาที่สองคือวิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 2 ชั่วโมง 30 นาที)
    • ผู้สมัครสอบซ่อมจะต้องเข้าสอบตามเวลาของวิชาที่สมัครสอบซ่อม 

Search