ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2559 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13 มกราคม 2560

rso logo

Search