การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 1-2/2560 วันที่ 15/11/2559

ตารางการสอบภาคปฏิบัติ และข้อแนะนำเตรียมตัว

ขอให้ผู้สมัครสอบมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ วันที่ 15/11/2560  เวลา 8.30-9.00 น.  ที่ห้อง 322  ชั้น 3 อาคาร  4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

rso logo

Tags:

rso logo

Tags:

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อส้ันติ (ต.นักฟิสิกส์รังสี ปก. ต.วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ปก. ต.นักจัดการงานทั่วไป ปก.)

Search