ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องสอบภาคปฏิบัติ 322 อาคาร 4 สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ ในวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2559 ผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ให้มาลงทะเบียนเข้าสอบที่ห้องประชุม 120 อาคาร 4 สำนักงานฯ เวลา 8.15 - 8.45 น.

     

     สำหรับผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูงภาคทฤษฏี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 5/2559 และครั้งที่ 6/2559 ประกาศครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องสอบภาคปฏิบัติ 322 อาคาร 4 สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ ในวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2559

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 5/2559

สำหรับผู้สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูงภาคทฤษฏี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ตารางกำหนดการสอบภาคปฏิบัติระดับสูง

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 6/2559 สถานที่จัดสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ จึงขอให้ผู้มาสอบไม่ควรนำรถมาที่สำนักงานฯ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับต้น  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับกลาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2559 ระดับสูง

Search