rso logo

 • ประกาศการรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2561
 • ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ
  • วิธีการสมัครสอบ (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบก่อนสมัคร)
   1. ตรวจสอคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
   2. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ใบชำระค่าสมัครสอบ
   3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน แนบสำเนาหลักฐานตรงตามคุณสมบัติ
   4. กรอบใบชำระค่าสมัครสอบ
   5. ชำระค่าสมัครสอบที่ ธ.กรุงไทย 
   6. สำเนาหลักฐานะชำระค่าสมัครสอบ ส่วนผู้ชำระ(ผู้สมัครสอบ) แนบมาพร้อมกับใบสมัครฯ 
   7. ส่งใบสมัครสอบ และสำเนาการชำระค่าสมัครสอบ
  • newวิธีการชำระค่าสมัครสอบและเงื่อนไข (มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงขอให้ผู้สมัครสอบศึกษาทำความเข้าใจ

   เงื่อนไขและวิธีการกรอกใบแจ้งการชําระเงินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัคร)

 • ชี้แจงเพิ่มเติม
  • การจัดสอบครั้งนี้จะจัดสอบ 2 วันโดยแต่ละวันแบ่งผู้สมัครสอบเป็น 2 รอบ(รอบเช้าและรอบบ่าย)ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร  โดยจะเรียงลำดับตามการส่งใบสมัคร และขึ้นอยู่กับสถานที่จัดสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
  • การสอบแต่ละรอบใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาแรกคือวิชาด้านกฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, วิชาที่สองคือวิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 2 ชั่วโมง 30 นาที)
  • ผู้สมัครสอบซ่อมจะต้องเข้าสอบตามเวลาของวิชาที่สมัครสอบซ่อม 
Tags:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2561

Tags:

การจัดสอบครั้งที่ 5/2561

Tags:

การจัดสอบครั้งที่ 1/2561 นอกเวลาราชการ

Tags:

Search