การจัดสอบครั้งที่ 8/2560

Tags:

ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒

rso logo

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2560

 


ประกาศรรับสมัครการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2560

 • ประกาศสำนักงาน
 • ใบรับรองฯ ที่จะหมดอายุ
 • ปฏิทินการต่อใบรับรอง
 • ชี้แจงเพิ่มเติม 
  • ตามกฎหมาย การต่ออายุใบรับรองฯ เป็นหน้าที่ของผู้ถือใบรับรองต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การต่ออายุใบรับรองฯ
  • การยื่นขอต่ออายุใบรับรอง จะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใบหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี" ด้วย
  • การยื่นขอต่ออายุใบรับรอง และ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จะต้องกระทำก่อนใบรับรองฯ หมดอายุ 
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอต่ออายุใบรับรอง และ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
 • ขั้นตอนวิธีการสมัคร
  • ดาวน์โหลด แบบขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบในหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  • กรอกข้อมูลในแบบต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมรับรองสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้า
  • ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายในกำหนดตามประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง แต่ต้องก่อนใบรับรองหมดอายุ
  • จำกัดจำนวนการรับสมัคร 100 คนในแต่ละครั้ง 
 • แบบขอต่อใบอนุญาต/ใบสมัคร
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่สำหรับจอดรถอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 

 

 

Tags:

การจัดสอบครั้งที่ 7/2560

Tags:

จัดสอบครั้งที่ 8/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  เลขที่นั่งสอบ และรหัสผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศในวันที่ 18 เม.ย. 2560
  • เลขที่นั่งสอบ 1 -100 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1
  • เลขที่นั่งสอบ 101 - 157 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 10
  • ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณจอดรถ ของ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีพื้นที่จอดรถ
  • รายชื่อให้ติดต่อโดยด่วน เจ้าหน้าที่  02 5762530 ต่อ 2321  ภายใน 12 เม.ย. 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 8/2560 25 เมษายน 2560

จัดสอบครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องสอบ ชั้น 2 อาคาร 1 และ อาคาร 10
  • เลขที่นั่งสอบ 1 -104 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1
  • เลขที่นั่งสอบ 105 - 134 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 10
  • ไม่ควรนำรถมาที่สำนักงานฯ  เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณจอดรถ ของ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีพื้นที่จอดรถ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 7/2560 28 มีนาคม 2560

ระเบียนในการสอบ

 

Tags:

Search