ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พิมพ์

     

      ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่ิิอสันติ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ดำเนินการประเมิณความความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

      สำนักงานปรมาณูเพื่ิอสันติจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก.) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรัับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายละเอียดรายชื่อ ดังเอกสารดาวโหลดประกาศนี้  ดาวโหลดประกาศ