ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ข ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริาหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ และเวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

Search