ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ และเวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการเผยแพร่

เลื่อนการเปิดรับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ออกไปไม่มีกําหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเผยแพร่

Search