• ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ https://www.oap.go.th/
    เว็บไซต์สมัครอบรมฯ http://rso-training.oap.go.th/  และอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

Search