แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนฉบับใหม่จาก ISO/IEC 17025:2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025:2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้ และห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ต้องพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสเพื่อนำมาสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติ ลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางของ ISO/IEC 17025:2017            
        ห้องปฏิบัติการ ปส. ได้รับการรับรองความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 ฉบับปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกัน จึงมีจุดมุ่งหมายในการจัดการอบรมเพื่อการทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025:2017 สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบ ISO/IEC 17025:2017

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้รับบริการ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส.

พื้นที่เป้าหมาย  : ปส.  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบ ISO/IEC 17025: 2017 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่จัดอบรม

          การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน ๒๕๖๑ ณ ประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส.

 

 

เนื้อหาการอบรม

  • Risk-based Thinking คืออะไร
  • ทำไมต้อง Risk-based Thinking
  • ความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities)
  • การบริหารความเสี่ยง (Risk Process Management)
  • แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ISO/IEC 17025:2017 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
  • กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่อยู่ในระบบ ISO/IEC 17025:2017 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

Attachments:
Download this file (Risk and Opportunity Techniques Blank Form สป.pdf)Risk and Opportunity Techniques Blank Form สป[Risk and Opportunity Techniques Blank Form สป]86 kB
Download this file (Risk and Opportunity Techniques Workshop สป.pdf)Risk and Opportunity Techniques Workshop สป[Risk and Opportunity Techniques Workshop สป]219 kB
Download this file (Risk_and_Opportunity_Techniques_Handout สป.pdf)Risk_and_Opportunity_Techniques_Handout สป[Risk_and_Opportunity_Techniques_Handout สป]2785 kB

Search