การฝึกอบรมแบบคู่ขนานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรรม ARGOS และโปรแกรม JRODOS

  • การฝึกอบรมแบบคู่ขนานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรรม ARGOS และโปรแกรม JRODOS วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม 120 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ปส. / ผู้เข้าอบรม 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวชลริธร บุญประสพ กปท. กยผ.

Search