การประชุม The Technical meeting on the Status of the Data Collection for Customisation and Data Upload into the DSS

  • การประชุม The Technical meeting on the Status of the Data Collection for Customisation and Data Upload into the DSS วันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. / ผู้เข้าอบรม 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวชลริธร บุญประสพ กปท. กยผ.

Search