การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  / ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน / ผู้ประสานงาน : น.ส. สราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์ / น.ส. โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ (ศปส.)

Search