ฝึกอบรม National Workshop on Responding to Nuclear Security Events at Venues and other Strategic Locations

  • ฝึกอบรม National Workshop on Responding to Nuclear Security Events at Venues and other Strategic Locations วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. / ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน / ผู้ประสานงาน : นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์ (กยผ.)

Search