การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต้นกำเนิดรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสี และกัมมันตรังสีของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การศึกษาพัฒนา การสอบเทียบ การออกใบรับรอง และถ่ายทอดมาตรฐานหน่วยวัดสากลทางปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีโดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตรังสีขึ้น เพื่อดำเนินงานทางด้านมาตรวิทยาด้านรังสีของประเทศขึ้นให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา

ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศปัจจุบันอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) ซึ่งมีขีดจำกัดในด้านการพัฒนาและความถูกต้องแม่นยำ และไม่ครอบคลุมการใช้งานด้านมาตรฐานการวัดรังสี เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ เครื่องเร่งอนุภาค ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศจากระดับทุติยภูมิไปเป็นระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน และมีคุณภาพในการตรวจวัดรังสีในระดับสูงสอดคล้องกับแผนดำเนินงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพด้านการวัดและการสอบเทียบด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและด้านการวัดรังสีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในระดับภูมิภาคอาเซียน ยังไม่มีประเทศใดที่สามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีมาตรฐานให้อยู่ในระดับปฐมภูมิดังนั้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีของประเทศไทยให้อยู่ในระดับปฐมภูมิจะส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) เนื่องจากทางการแพทย์ต้องการใช้การวัดปริมาณรังสีที่มีความแม่นยำสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์ผลและการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิของภูมิภาคอาเซียนสอบย้อนกลับมาที่ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องส่งหัววัดรังสีมาตรฐานไปยังนอกภูมิภาคอาเซียน

การสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล” เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และทิศทางการพัฒนางานวิจัยของห้องปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาห้องปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ หน่วยงานทางการศึกษาและวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ปส. ในการพัฒนางานมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล
  2. สร้างเครือข่ายการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และนำมาปรับปรุงการให้บริการ
Attachments:
Download this file (esr presentation.pdf)ESR[ESR]17655 kB
Download this file (ppt_iso17025_20Dec2019.pdf)ppt_iso17025_20Dec2019.pdf[มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025]584 kB
Download this file (Quantitative Measurement of Radioactivity in Environment Sample.pdf)Quantitative Measurement of Radioactivity in Environment Sample.pdf[Quantitative Measurement of Radioactivity in Environment Sample]2644 kB

Search