การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563

  • การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  ผู้ประสานงาน บุษบา โทร 1113-4  ***สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น***   

Search