การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 18 - 19 มกราคม 2564

  • การอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 18 - 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.  ผู้ประสานงาน บุษบา โทร. 1113-4 ***สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น***  

Search